Kallelse till ordinarie årsstämma.

Lördagen 30 juni 2018
Kl 11:00
Plats: Krokstrands Folkets Hus

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10.Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11.Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12.Val av ordförande
13.Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14.Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
15.Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
16.Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och
som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
17.Mötets avslutande

Välkommen – Styrelsen