Upphandlingen är klar och en entreprenör är utvald. Styrelsen arbetar med att kartlägga sträckningar, göra kartor, tar emot undertecknade avtal, arbetar med bankkontakter för upphandling av byggkredit och teckna markupplåtelseavtal med markägare.

Vi delar upp området i underområden och utser en kontaktperson för varje område.