1. Nuläge
  Information om status, tidsplaner och kostnader.
  Sammandrag redovisas på separat dokument.
 2. Årsstämman
 3. Mötets öppnande.
  Sten Hermansson förklarade mötet öppnat.
 4. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
  Till ordf. valdes Sten Hermansson, Till sekr. valdes Mikael Pütt
 5. Godkännande av röstlängden.
  Stämman godkände röstlängden.
 6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
  Till justeringsmän valdes Viggo Eriksen, Roger Olausson.
 7. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
  Stämman ansåg att den blivit utlyst i behörig ordning.
 8. Fastställande av dagordningen.
  Stämman fastställde dagordningen.
 9. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
  Ordförande gick igenom årsredovisningen och revisionsberättelsen och stämman godkände dessa.
 10. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  Stämman fastställde balans och resultaträkningen och vinst balanseras till nästa år.
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
  Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna året.
 12. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
  Inga arvorden skall utgå till styrelseledamöterna och revisorer.
 13. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
  Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2016 sätts till 250 kr/medlem.
 14. Val av ordförande

Sten Hermansson valdes till ordförande.

 1. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
  Omval av Mikael Pütt, Helge Lind, Flemming Gisholt och Petter Gilbert. Stefan Sundberg valdes in som suppleant. Conny Hansson lämnar styrelsen.
 2. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
  Omval av Anders Jernelius och Allan Halvordsson valdes som revisorsuppleant.
 3. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

Omval av Stig Johansson och Mattias Hermansson.

 1. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

Inga övriga ärenden.

 1. Mötets avslutande.

Sten förklarade årsstämman 2015 avslutad.

 

____________________                              _________________              _________________

Mikael Pütt, Sekreterare                              Viggo Eriksen                       Roger Olausson