Krokstrands Folkets Hus  söndagen den 9 augusti kl 14

Dagordning:

Information om projektet, ekonomin och presentation av beslutspunkterna med efterföljande diskussion

Beslutspunkter:

Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet och frågan om mötet är behörigt utlyst (en vecka före extra föreningsstämma.)

Styrelsen föreslår stämman

  • Styrelsen föreslår en höjning av insatsen från 100 kr till 5000 kr per medlem med ägd och ansluten fastighet. Insatsen kan sättas in omgående till angivet konto eller betalas med minst 1/7 per år från den dag beslutet blir giltigt.
    Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk. Detta gäller inte heller de så kallade extraanslutningarna.
  • att upphandla lån av de medlemmar som kan och har möjlighet till detta och styrelsen föreslår att för dessa lån skall en ränta utgå med 4% som skall gälla till nästa ordinarie årsstämma. Räntan beslutas därefter av ordinarie årsstämma för det kommande året varje år. Lånens löptid är med 6 månaders uppsägningstid för långivaren och 1 månad för föreningen.
  • att upphandla lån i bank för att täcka likviditetsbehovet samt ett lån för att täcka projektfördyringen, med den del som inte kan täckas av förenings medlemmar på kort sikt
  • att ta borgen av de medlemmar som kan tänka sig att ställa upp. Minsta borgensåtagande sätts till 50 000 kr.
  • att förhandla med Strömstads kommun om ett borgensåtagande som om det beviljas av kommunen skulle ersätta våra medlemmars åtaganden.
  • Om stämman så beslutar ställer styrelsen sina platser till förfogande, därvid följer val av ny styrelse.

Mötet avslutats

Mötet kan endast fatta beslut om dessa av styrelsen anmälda beslutspunkter.

Välkommen!