Bästa fibervänner!

Här kommer protokoll från extrastämman 9 augusti. Som ni ser tog stämman enhälligt stöd för det förslag som styrelsen arbetat fram innebärande bl.a. att stämman godkänner en kostnadshöjning med 5000 kr per anslutning . Detta finansieras av medlemmarna genom att insatsen i föreningen höjs från 100 kr till 5 000 kr

I protokollet punkt 8 uppmanas medlemmarna att de som har möjlighet sätter in den höjda insatsen, 5000 kr helst senast fredag 14 augusti. Det är naturligtvis inget krav, insättningar är välkomna även efter detta datum. Beslutet säger också att de som inte har möjlighet att betala hela beloppet nu kan avbetala med minst en 1/7 per år från den dag beslutet blir giltigt.

Vi vill fortfarande att ni betalar till Samhällsföreningen i Krokstrand, Björneröd och Flöghults konto, era inbetalningar är kvar där tills all finansiering är i hamn.

Bankgiro 409-1385

BIC: SWEDSESS
IBAN: SE 56 8000 0836 8391 3407 3189

Strömstad 2015-08-10

Ekonomiska Föreningen Flöghults fiber

Sten Hermansson

Protokoll Extrastämma Ekonomiska föreningen Flöghults fiber

9 augusti 2015, kl 14:00, Krokstrands Folkets Hus

 1. Mötets öppnande
  Sten hälsade välkomna och öppnade mötet.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
  För mötet valdes Sten Hermansson till ordförande och Mikael Pütt till sekreterare.
 3. Godkännande av röstlängden
  Stämman godkände röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
  Stämman valde Viggo Eriksen och Roger Olausson
 5. Fråga om extrastämman blivit utlyst i behörig ordning
  Stämman ansåg att extrastämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen
  Stämman godkände dagordningen.
 7. Information om projektstatus – kostnader – styrelsens förslag
  Sten informerade om läget. Orsaker till fördyringen, jämförelse med Näsinge fiberförening och svarade på frågor.
 8. Godkännande av styrelsens förslag angivet i kallelsen
  Sten gick igenom styrelsens förslag.
  Extrastämman biföll enhälligt att:
 • Föreningen gör en höjning av insatsen från 100 kr till 5000 kr per medlem med ägd och ansluten fastighet. Insatsen kan sättas in omgående till angivet konto eller betalas med minst 1/7 per år från den dag beslutet blir giltigt.
  Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk. Detta gäller inte heller de så kallade extraanslutningarna.
 • upphandla lån av de medlemmar som kan och har möjlighet till detta och styrelsen föreslår att för dessa lån skall en ränta utgå med 4% som skall gälla till nästa ordinarie årsstämma. Räntan beslutas därefter av ordinarie årsstämma för det kommande året varje år. Lånens löptid är med 6 månaders uppsägningstid för långivaren och 1 månad för föreningen.
 • upphandla lån i bank för att täcka likviditetsbehovet samt ett lån för att täcka projektfördyringen, med den del som inte kan täckas av förenings medlemmar på kort sikt
 • ta borgen av de medlemmar som kan tänka sig att ställa upp. Minsta borgensåtagande sätts till 50 000 kr.
 • förhandla med Strömstads kommun om ett borgensåtagande som om det beviljas av kommunen skulle ersätta våra medlemmars åtaganden.
 • Stämman gav styrelsen förtroendet att fortsätta enligt plan. De medlemmar som har möjlighet att sätta in 5000 kr uppmanas att göra detta helst före den 2015-08-14. Betalning sker till Bankgiro 409-1385. Märk betalningen med namn och fastighetsbeteckning.
 1. Mötets avslutande
  Sten förklarade mötet avslutat.

 

____________________     _____________________  ____________________

Mikael Pütt                                   Viggo Eriksen                               Roger Olausson
Sekreterare                                  Justerare                                       Justerare

 

______________________

Sten Hermansson
Ordförande